New Home 1664284 1920
Dofinansowanie Dopłaty do fotowoltaiki Ekonomiczne ogrzewanie Finansowanie eco inwestycji Ogrzewanie OZE w domu Pompy Pompy ciepła Smart Dom Smart home

Zapowiadany program dofinansowań do pomp ciepła dla nowych budynków mieszkalnych wystartował!

O dopłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele (i współwłaściciele) jednorodzinnych budynków nowo-wybudowanych, którzy nie ukończyli jeszcze budowy, bądź ukończyli budowę (i zgłosili jej zakończenie) nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. O subwencję nie mogą jednak ubiegać się właściciele domów wybudowanych przez dewelopera, nieposiadające pozwolenia na budowę (w takiej sytuacji, jeśli dom dalej jest w budowie i nie został jeszcze oddany do użytkowania, inwestor może wnioskować o przeniesienie pozwolenia na budowę na swoje nazwisko, a następnie skorzystać z Programu Moje ciepło).

Jakie kwoty dofinansowań przewiduje program?

Wysokość subwencji zależy od rodzaju zakupionej pompy ciepła.

Najwięcej, bo maksymalnie 21 000 PLN dofinansowania mogą uzyskać osoby, które zakupiły gruntową pompę ciepła. Trzykrotnie mniejsze dofinansowanie (7 000 PLN) dostaną właściciele pomp powietrznych. Warto zwrócić także uwagę na procentowy rozkład dopłat - jest to odpowiednio maksymalnie 30% w przypadku wszystkich beneficjentów, poza osobami posiadającymi kartę dużej rodziny (w tym przypadku dopłata może wynieść 45% kosztów kwalifikowanych).

Co oznaczają koszty kwalifikowane?

W przypadku Programu Moje ciepło, są to:

 1. koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej);
 2. koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5% kosztów kwalifikowanych) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Co ważne - do kosztów zaliczamy także podatek VAT poniesiony przez beneficjenta, pod warunkiem, że wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia tego kosztu (np. z tytułu prowadzonej działalności).

Jakie dokładnie pompy ciepła można zakupić z dofinansowaniem?

 • gruntowe pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem;
 • pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Co zatem z hybrydowymi pompami ciepła?

Dofinansowanie można otrzymać także na tego typu pompę, pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (warunki techniczne wyjaśniono poniżej), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Wedle zasad programu, aby otrzymać dopłatę, w budynku do którego zakupiona została pompa, nie może znajdować się żadne (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. Co więc, jeśli zaplanowaliśmy (lub już zamontowaliśmy) kominek? Jeśli kominek nie pełni roli dodatkowego źródła ogrzewania, a jedynie rolę ozdobno-rekreacyjną (nie ma systemu doprowadzenia ciepła do innych pomieszczeń oraz płaszcza wodnego), dofinansowanie z programu Moje ciepło można otrzymać bez żadnych dodatkowych obostrzeń.

Jakie jeszcze warunki musi spełnić wnioskodawca?

 1. Dofinansowanie będzie udzielane post factum (czyli po zakupie pompy ciepła z osprzętem), w formie zwrotu po montażu i uruchomieniu pompy.
 2. Dofinansowanie dotyczy pomp CU (centralnego ogrzewania) oraz CWU (centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej).
 3. Pompy muszą spełniać minimalne wymagania techniczne, czyli:
 1. pompy ciepła typu powietrze/woda muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 stopni Celsjusza) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 2. pompy ciepła typu powietrze/powietrze muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 3. gruntowe pompy ciepła muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 stopni Celsjusza) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 4. zakupione pompy muszą spełniać warunki uzyskania podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Czy dofinansowanie z Programu Moje ciepło można łączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Wedle zasad programu, poza subwencją z Programu Moje ciepło, z ulgi termomodernizacyjnej będzie mógł skorzystać jedynie beneficjent Programu, który poniósł koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania, w przypadku gdy złożył on zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD.
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku.
 1. W przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania.
 2. Jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.
 3. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów.
 4. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych.
 5. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
 7. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji.
 8. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji.
 9. Zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Realnie należy się zatem nastawić na ok 3-4 miesiące na decyzję dot. przyznania dofinansowania.

Jakie są terminy składania wniosków?

Program wystartował 29 kwietnia 2022 r., zaś jego koniec przewidziano na 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania puli dofinansowań, która wynosi 600 000 000 PLN.

Złóż wniosek
Call Now Button